6 thoughts on “Haiku 9

  1. It is actually truly an outstanding page. The guidance around these types of strains gives you exactly how tremendously a form is without a doubt revered by the owner conscientious.VA:F [1.6.5_908]please wait…VA:F [1.6.5_908](from 0 votes)

  2. O post não foi engraçado, foi fora do tema do site não foi uma grande tolice e sim uma grande burrice do orkut….Aposto que o idiota procurou os sintomas no wikipedia e foi tratar o cachorro com pasta de dente e óleo de fritar pastel…

  3. à°¸ుà°œాà°¤ à°—ాà°°ూ à°¬ుà°š్à°šిà°¬ాà°¬ు à°—ుà°°ింà°šి à°—ూà°—ులమ్à°® à°²ొ à°µిహరిà°¸్à°¤ుంà°Ÿె à°®ీ à°Ÿà°ªా à°•à°¨ిà°ªింà°šింà°¦ి. à°‡ంà°Ÿ్à°°ెà°¨్à°¸్à°¤ింà°—్ à°—ా à°‰ంà°¦ి.à°…à°¨్à°¨ీ à°’à°•à°¸ాà°°ి à°Žà°•్à°•à°¦ à°šà°¦ుà°µుà°¤ాà°®ాంà°¡ీ, కనపడ్డదల్à°²ా à°®ొదలు à°•ొà°¨ీà°¯్యడం..à°† తర్à°µాà°¤ à°¤ీà°°ిà°—్à°— à°’à°•్à°•ొà°•్à°•à°Ÿె చదవడం.à°’à°•్à°•à°¸ాà°°ి à°•ొనలెంà°—ా ..à°…à°¦ెà°µిà°¦ంà°—ా à°’à°•్à°•à°¸ాà°°ె చదవలెంà°—ా…à°µీà°²ు మరిà°¯ు à°®ూà°¡్ ఉన్నప్à°ªుà°¡à°²్à°² చదవడం..à°®ీà°¤ొ à°®ీà°®ూ ఉన్à°¨ం à°²ెంà°¡ి. à°’

  4. he had a definition — only that the other person’s attempts to define what a human being was were illogical. I certainly have my religious view of what makes a human being — a human being has a soul and my cheek cells certainly do not — but I don’t have a scientific one. Does anyone here have one that is self-consistent?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>